KONINGKRYK BYBEL KOLLEGE 29 – Die mense rondom Jesus

DIE WERELD VAN JESUS CHRISTUS

WAT WEET JY VAN DIE VOLGENDE GROEPE? 

 • Sadduseers
 • Selote
 • Farriseers
 • Skrifgeleerdes
 • Sinagoge’s
 • Sanhedrin
 • Essene
 • Verstrooiing
 • Samaritane
 • Herodiane

 

Jesus het geleer en gepreek oor ………………………………………………………………………………….

Indien jy nie die bogenoemde kan beantwoord nie, stel ons voor jy sluit aan by ons Koningkryk Bybel Kollege teen slegs R300- aansluitingsfooi (eenmalig), en slegs R100-00 per Hoofstuk. Vir meer inligting kontak ons by RestorationTRT@gmail.com

Shalom

 

 

 

KONINGKRYK BYBEL KOLLEGE 28 – Wereld van Jesus

DIE WERELD VAN JESUS CHRISTUS

Kyk of jy hierdie vrae kan beantwoord sonder om die bybel te moet gebruik?

 1. Watter ryk was aan bewind toe Jesus Christus gebore was?
 2. Wat het opregte jode erken?
 3. Waarin glo die Sadduseers nie?
 4. Watter geloof het die Selote aangehang? Dieselfde as….
 5. Hoe sterk was die Farriseers?
 6. Waarna het die Farriseers gestreef?
 7. Wat het die Skrifgeleerdes gedoen?
 8. Wat was ‘n Sinagoge?
 9. Wat weet jy vand ie Sanhedrin (Joodse raad)?
 10. Waar was die “Dooie See Boekrolle” ontdek?
 11. Wat weet jy van die Essene?
 12. Watter groep jode was bekend as die Diaspora (Verspreiding) ?
 13. Wie was die Samaritane?
 14. Wat doen die Samaritane tot vandag nog?
 15. Wat weet jy vand ie Herodiane?
 16. Wat was die algemeenste vloertaal van die hele Oos-Romeinse Ryk?
 17. Watter taal was gepraat in die tyd van Jesus?
 18. Hoe sterk het die Romeinse ryk gestaan ind ie tyd van Jesus?
 19. Hoe sterk het die jode gestaan in die tyd van Jesus?
 20. Watter bekende skrywer van die Bybel het geroem op sy “Romeinse Burgerskap”?
 21. Watter Keiser het die helfte van Rome aand ie brand gesteek en die Christene die skuld gegee?
 22. In watter jaar was die val van die bergvesting Massada?
 23. Watter Evangelie van die vier was eerste geskryf (algemeen aanvaarbaar) ?
 24. Die begin verhaal van Jesus word in twee boeke vertel : ?
 25. Noem 4 beroepe van die dissipels van Jesus?
 26. Wat was Jesus se “werk” ?
 27. Jesus het geleer oor die …….?
 28. Matteus, Markes en Lukas word beskryf as die ……?
 29. Was Jesus gepla met politiek of seremoniele rites?
 30. In watter gedeelte in die Bybel lees ons van Jesus self se “gestalte” ?
 31. Is daar Buite-Bybelse getuienis vir Jesus se bestaan? Noem een ?

 

Indien ky nie die vrae kan antwoord nie, stel ek voor jy sluit aan by ons Koningkryk Bybel Kollege en leer die Woord van God, en Sy Koningkryk, en alles wat rondom Hom gebeur het.

Kontak ons kantoor 0711787799 vir meer inligting. Shalom.

 

 

 

KONINGKRYK BYBEL KOLLEGE 27 – Historiteit van Jesus

BUITE-BYBELSE GETUIENIS VIR DIE HISTORISITEIT VAN JESUS

Daar was ‘n tyd dat sommige geleerdes beweer het dat die ontstaan van die Christendom sonder die bestaan van ‘n persoon soos Jesus verklaar kan word.  ‘n Duitse geleerde Bruno Bauer het beweer dat Christendom eers in die tweede eeu ontstaan het uit denkrigtings vanuit Jode, Grieke en Romeine van die verlede.  Sulke wilde bewerings word vandag selfs deur meeste nie-Christene geskiedkundiges ontken.  Dit is ‘n feit dat Jesus geleef het, gesterf het, opgestaan het, en in persoon van die Heilige Gees vandag ons Vertrooster is.  Ons kan kortliks by ‘n paar belangrike buite-Bybelse getuienisse stilstaan.

Josefus (37-110nC)

Josefus verwys na Jesus as ‘n wyse man en wonderwerker wat deur Pilatus tot kruisdood veroordeel is en wie se voglelinge as Christene bekend gestaan het.

Kerkvader Eusebius

Hy vertel van ‘n sekere Samaritaan, Thallus, wat ongeveer 30-50nC die duisternis tydens die kruisiging van Jesus as sonsverduistering wou afmaak het.  Uit hierdie aanhaling blyk dit duidelik dat die lydensgeskiedenis van Jesus reeds teen die middel van die eerste eeu in heidense kringe in Rome bekend was.

Plinius die Jongere

Romeinse Goewerneur van Bitinië het tussen 111-113nC aan Keiser Trajanus ‘n brief geskryf om navraag te doen oor hoe hy teenoor die Christene moes optree.  Volgens hom het Christene gereeld op ‘n sekere dag bymekaar gekom en liedere gesing aan Christus,  ‘n “God”.

Takitus

Romeinse geskiedskrywer (61-117nC), hy meld dat keiser Nero die “Christianoi” die skuld vir die brand in Rome gegee het.

Babiloniese Talmoed (500nC)

In een gedeelte wat oor Jesus handel, word ene Rabbi “Ullah” aangehaal wat in die derde eeu geleef het.  Uit twee aanhalings blyk dit dat daar ‘n Jesus (Yeshua of Yeshu) bestaan het wat as wonderwerker (towenaar) deur die Jode gedood is.  Dat Jesus geleer het en dissipels gemaak het, blyk ook uit die aanhalings (Sanhedrin traktaat 107b en 43a).

Seutonius

Romeinse geeskiedskrywer, skryf in sy werk “Lewe van Klaudius” dat die Jode in Rome aanhoudend oproer veroorsaak het onder aanhitsing van eie “Chrestus”.  Aangesien die letters “e” en “I” eenders uitgespreek is, is die waarskynlikheid groot dat dit op Christus dui.

(LET WEL: Krediete word gegee aan Skrywers van Boeke waarvan die boonste gedeeltes gelees is; en sulke Krediete aan die Skrywers word in die Bybel Kollege handboek weergegee).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINGDOM BIBLE COLLEGE 25 – Know the Bible Characters

DO YOU KNOW WHO THE FOLLOWING PEOPLE IN THE BIBLE WAS?

WOULD YOU BE ABLE TO TELL IN WHICH SCRIPTURES YOU CAN FIND THEM?

SEE HOW MANY YOU CAN RECOGNIZE…? PRINT THE LIST OUT FOR YOU; AND THEN GO TO E-SWORD AND TYPE THE NAME IN TO GET THE SCRIPTURE OF WHERE THEY APPEAR IN THE WORD OF GOD.

AALAR
ABDEEL
ABDI
ABDON
ABIASAPH
ABIDA
ABIJAH
ABINADAB
ABIEL
ABIMAEL
ABITUB
ABIUD
ADAH
ADALIA
ABDEEL
ADDI
ADLAI
ADINA
ADMATHA
ADMIN
ADNA
ADNAH
ADUEL
AGEE
AGGABA
AHARHEL
AHASAI
AHASBAI
AHI
AHIAN
AHIEZER
AHILUD
AHIMOTH
AHNADAB
AHIRAM
AHASAMACH
AHISHAHAR
AHISHAR
AHITUB
AHLAI
AHUZZAM
AHUZZATH
AHZAI
AIAH
AIDIAS
AJAH
AKAN
AKKUB
ALLON
ALVAH
AMASA
AMASHSAI
AMASIAH
AMAZIAH
AMMINADIB
AMMIZABAD
AMZI
ANAH
ANANI
ANTHOTHIJAH
APHIAH
APPAIM
ARAH
ARD
ARELI
AMAN
ARODI
ASAREEL
ASHBEL
ASIEL
ATHAIAH
ATHLAI
AZANIAH
AZARIAH
AZGAD
AZIEL
AZOR
AZZAN

 

 

 

 

KINGDOM BIBLE COLLEGE 24 – Do you know the Answers?

DO YOU KNOW THE ANSWERS TO THESE 60 QUESTIONS?

– without using the bible to look them up.

Give a Scripture from God’s Word to prove that we can live in Authority?

In which year did King Darius reign?

Where in the Bible do you find Blessings and Curses?

Who was disgraced because of Mordecai?

Abigail was King Davids wife, but before she married David, she was the wife of…………………………………….?

Where can you learn about God’s “Gates” in the Book of Psalms?

What is the meaning of God’s Name “Tsemach”?

Where can we find this amazing Scripture: Oh Yahweh, you light my lamp.  My Elohim turns my darkness into light”…( ……………………)

Which King in the Bible allowed the Jews to return from Babylon?

Who blessed the 12 Tribes of Israel? (Chose one) : David, Abraham, Moses, Jacob, Izak, Prophet Elijah.

Who was the two Sons of Thunder?

Can you describe Solomon’s Throne?

Did you know? During its long History: Jerusalem was destroyed twice; besieged 23 times; attacked 52 times; and recaptured 44 times?  

Who was the Author of the Book Hebrews in God’s Bible?

Which Bible verse tells you that God will return with all His Angels?

If you have faith as a Mustard Seed ………………………………………………………………………………………………………… (Complete what will happen)

Who was the first two Disciples of Jesus?

Where can you read about the Sweet Communion of the Lord?

Who killed the General Sicera with a Hammer and Tent-pen?

Who was the three friends of Daniel in the Fire Den?

What does “Yahweh” mean?  (Chose one) : God Almighty, my Lord, Spirit of God, Everlasting One, Mighty One.

Name two Historical Books?

Can you name the 12 Disciples of Jesus?

Which Psalm in the Word of God is our Security Psalm?

What is the meaning of God’s Name “Shophet”?

Name two of brother Paul’s Epistles? 

What was the instrument David played for King Saul?

Where do you read about the Tower of Babel?

What is the 6th Commandment?

Which Prophet was told by God to marry a Prostitute?

What is the Angel Gabriel’s position (Job) in Heaven?

Can you complete the following? “If you don’t eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you don’t have ………………………….?

Can you name 5 Key-Names of God in the Book of Timothy?

The Book of Jonah was written in ….?

What does the Word “Metanoia” means or refer to?

Where can you read about the Water Baptism?

What was the names of the two sinners hanging next to Jesus on the Cross?

What was the first commandment?

To whom was the Book of Ecclesiastes written to?

Who is the man that incurred King David’s wrath and then died of a heart attack?

Which Queen in the Bible disobeyed King Xerxes?

Complete the following: No Weapon formed against me, ………………………………………………………………………………………………………….?

Give the English Name for God, from the Hebrew Name “Yahweh Shammah”……………………………………………………………………………..?

Does God wants us to preach the Gospel everywhere in the world?

Which year was the Book of Revelations written?

God changed his name to “Israel”, what was his first name?

Prove a scripture from God’s Word that satan had legs before God cursed him?

Does the bible teach that you should be buried or cremated?

Which scripture in Proverbs teaches us that Fear is the beginning of Wisdom/knowledge?

Which Disciple of Jesus was also a Physical Doctor (Physician)?

In which year was Jerusalem destroyed by the Babylonian General?

Whose traditions did Jesus challenge?

What does the Name “Immanuel” means”

Which Prophet was never allowed to get married?

Who slaughtered the Tribe of Benjamin?

Where do you read about Deborah?

In which year was Ephesus destroyed and by whom?

Do you know what the Book of James is written about?

Where do you find a Scripture of Healing to encourage someone?

In which Book did Jesus talk to the Samaritan woman at the well?

If you knew less than half the answers to these questions, then we suggest you join our Kingdom Bible College to learn more about the Word of God; His Kingdom; the Angels of God; the Books of the Bible; certain Characters; and so much more.  

Our Kingdom Bible College is not expensive, only R100-00 per chapter (Chapters are roughly between 20-30 pages each).

Registration is a once-off fee of only R350-00.  Don’t delay to start this exciting adventure in 2019 to learn about God and His precious Word and everything in it regarding Him and His Kingdom.  

For more information and a list of Topics for the 3-year period, please contact us on RestorationTRT@gmail.com. 

We trust you enjoyed this questionnaire. Shalom

Kingdom Bible College Team. 

 

 

KINGDOM BIBLE COLLEGE 23 – Registration

KINGDOM BIBLE COLLEGE

Please note that we are currently receiving registrations for the Kingdom Bible College.  We would like to invite you also to Register as a Student for 2019 since this year there are even more interesting Topics available as last Year.

If you want to learn about God’s Kingdom; the bodily Godhead; the Angels of God, the Reality of Heaven and Hell, How to receive your Breakthroughs in every situation in your life; how to believe in God for total Healing in your body; Financial Growth; Son-ship n the Kingdom; Stewardship; Immortal Salvation and many more interesting things, then this would be the next step for you.

Register as a Student during January 2019 and only pay R300-00 once off registration fee.  Normal Registration is R350-00. You save R50-00!

If you are interested in receiving more information let us know at RestorationTRT@gmail.com so that we can help you speedily.

We hope that you would consider becoming a Student at TRT Kingdom Bible College.

Shalom

KINGDOM TEAM.