DIE WERELD VAN JESUS CHRISTUS

Kyk of jy hierdie vrae kan beantwoord sonder om die bybel te moet gebruik?

 1. Watter ryk was aan bewind toe Jesus Christus gebore was?
 2. Wat het opregte jode erken?
 3. Waarin glo die Sadduseers nie?
 4. Watter geloof het die Selote aangehang? Dieselfde as….
 5. Hoe sterk was die Farriseers?
 6. Waarna het die Farriseers gestreef?
 7. Wat het die Skrifgeleerdes gedoen?
 8. Wat was ‘n Sinagoge?
 9. Wat weet jy vand ie Sanhedrin (Joodse raad)?
 10. Waar was die “Dooie See Boekrolle” ontdek?
 11. Wat weet jy van die Essene?
 12. Watter groep jode was bekend as die Diaspora (Verspreiding) ?
 13. Wie was die Samaritane?
 14. Wat doen die Samaritane tot vandag nog?
 15. Wat weet jy vand ie Herodiane?
 16. Wat was die algemeenste vloertaal van die hele Oos-Romeinse Ryk?
 17. Watter taal was gepraat in die tyd van Jesus?
 18. Hoe sterk het die Romeinse ryk gestaan ind ie tyd van Jesus?
 19. Hoe sterk het die jode gestaan in die tyd van Jesus?
 20. Watter bekende skrywer van die Bybel het geroem op sy “Romeinse Burgerskap”?
 21. Watter Keiser het die helfte van Rome aand ie brand gesteek en die Christene die skuld gegee?
 22. In watter jaar was die val van die bergvesting Massada?
 23. Watter Evangelie van die vier was eerste geskryf (algemeen aanvaarbaar) ?
 24. Die begin verhaal van Jesus word in twee boeke vertel : ?
 25. Noem 4 beroepe van die dissipels van Jesus?
 26. Wat was Jesus se “werk” ?
 27. Jesus het geleer oor die …….?
 28. Matteus, Markes en Lukas word beskryf as die ……?
 29. Was Jesus gepla met politiek of seremoniele rites?
 30. In watter gedeelte in die Bybel lees ons van Jesus self se “gestalte” ?
 31. Is daar Buite-Bybelse getuienis vir Jesus se bestaan? Noem een ?

 

Indien ky nie die vrae kan antwoord nie, stel ek voor jy sluit aan by ons Koningkryk Bybel Kollege en leer die Woord van God, en Sy Koningkryk, en alles wat rondom Hom gebeur het.

Kontak ons kantoor 0711787799 vir meer inligting. Shalom.