BUITE-BYBELSE GETUIENIS VIR DIE HISTORISITEIT VAN JESUS

Daar was ‘n tyd dat sommige geleerdes beweer het dat die ontstaan van die Christendom sonder die bestaan van ‘n persoon soos Jesus verklaar kan word.  ‘n Duitse geleerde Bruno Bauer het beweer dat Christendom eers in die tweede eeu ontstaan het uit denkrigtings vanuit Jode, Grieke en Romeine van die verlede.  Sulke wilde bewerings word vandag selfs deur meeste nie-Christene geskiedkundiges ontken.  Dit is ‘n feit dat Jesus geleef het, gesterf het, opgestaan het, en in persoon van die Heilige Gees vandag ons Vertrooster is.  Ons kan kortliks by ‘n paar belangrike buite-Bybelse getuienisse stilstaan.

Josefus (37-110nC)

Josefus verwys na Jesus as ‘n wyse man en wonderwerker wat deur Pilatus tot kruisdood veroordeel is en wie se voglelinge as Christene bekend gestaan het.

Kerkvader Eusebius

Hy vertel van ‘n sekere Samaritaan, Thallus, wat ongeveer 30-50nC die duisternis tydens die kruisiging van Jesus as sonsverduistering wou afmaak het.  Uit hierdie aanhaling blyk dit duidelik dat die lydensgeskiedenis van Jesus reeds teen die middel van die eerste eeu in heidense kringe in Rome bekend was.

Plinius die Jongere

Romeinse Goewerneur van Bitinië het tussen 111-113nC aan Keiser Trajanus ‘n brief geskryf om navraag te doen oor hoe hy teenoor die Christene moes optree.  Volgens hom het Christene gereeld op ‘n sekere dag bymekaar gekom en liedere gesing aan Christus,  ‘n “God”.

Takitus

Romeinse geskiedskrywer (61-117nC), hy meld dat keiser Nero die “Christianoi” die skuld vir die brand in Rome gegee het.

Babiloniese Talmoed (500nC)

In een gedeelte wat oor Jesus handel, word ene Rabbi “Ullah” aangehaal wat in die derde eeu geleef het.  Uit twee aanhalings blyk dit dat daar ‘n Jesus (Yeshua of Yeshu) bestaan het wat as wonderwerker (towenaar) deur die Jode gedood is.  Dat Jesus geleer het en dissipels gemaak het, blyk ook uit die aanhalings (Sanhedrin traktaat 107b en 43a).

Seutonius

Romeinse geeskiedskrywer, skryf in sy werk “Lewe van Klaudius” dat die Jode in Rome aanhoudend oproer veroorsaak het onder aanhitsing van eie “Chrestus”.  Aangesien die letters “e” en “I” eenders uitgespreek is, is die waarskynlikheid groot dat dit op Christus dui.

(LET WEL: Krediete word gegee aan Skrywers van Boeke waarvan die boonste gedeeltes gelees is; en sulke Krediete aan die Skrywers word in die Bybel Kollege handboek weergegee).